Rochester Rhinos vs New York

Rhinos Stadium 460 Oak St., Rochester, New York 14608